Nagradni konkurs Kako to misliš ne može?

12. avgust 2020. godine

1. Opšte odredbe

1.1. Organizator i realizator Konkursa

Shodno članu 232 Zakona o obligacionim odnosima ova pravila konkursa sadrže uslove za učešće u Konkursu - takmičenju pod nazivom “Kako to misliš ne može?” (u daljem tekstu: „Konkurs“) koji se organizuje na društvenoj mreži Instagram. Učešće u Konkursu, odnosno postavljanje sadržaja na društvenoj mreži Instagram uz hashtag #kakotomislisnemoze znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila Konkursa (u daljem tekstu: „Pravila Konkursa”). Lica koja učestvuju u Konkursu su u daljem tekstu: „Igrač(i)”.

Organizator Konkursa je kompanija Carlsberg Srbija d.o.o. Čelarevo, Ul. Proleterska 17, u daljem tekstu: „Organizator”).

1.2. Uslovi učešća u Konkursu

Igrač može biti samo fizičko lice koje je napunilo 18 godina, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod priređivača, Carlsberg Srbija d.o.o, ili bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ovog konkursa, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova. Podacima Igrača Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju „Pravila zaštite podataka”.

2. Tok igre

2.1. Suština Konkursa

Igrač ima direktan pristup Konkursu putem svog profila na društvenoj mreži Instagram tako što postavi sadržaj (fotografiju ili video) koji ispunjava zadatu temu. U nastavku se nalazi pojašnjenje toka igre za Instagram stranicu Tuborg Srbija.

INSTAGRAM

Učesnicima nagradnog konkursa će se smatrati isključivo osobe koje na svojim profilima objave traženi sadržaj uz hashtag #kakotomislisnemoze i tag stranice @tuborgsrbija. Potrebno je da Igrač objavi fotografiju/video na svom otključanom profilu. Na fotografiji/videu treba da bude prikazano rekreiranje jedne od 12 poruka koje se nalaze na poleđini novih Tuborg limenki. Pored toga, neophodno je da Igrač koristi #kakotomislisnemoze, taguje @tuborgsrbija stranicu i naglasi koju poruku rekreira. Na fotografiji/videu se mora videti proizvod (nova Tuborg limenka). Na fotografijama/videima se ne smeju videti vidno alkoholisana lica, lica mlađa od 18 godina, kao ni konzumacija Tuborg proizvoda. Autor najkreativnije rekreirane poruke osvaja telefon Iphone 11. Rekreiranje poruke podrazumeva da Igrač putem videa ili fotografije na svoj način prikaže značenje izabrane poruke i spoj nespojivog koji poruka komunicira. Poruke koje se mogu rekreirati su sledeće:

 1. I TWERK I UŽIČKO
 2. I “S POŠTOVANJEM” I “LJUBI BRT”
 3. I MARTINKA I MAKSICA
 4. I IDE GAS I GRUVA KONTRABAS
 5. I SVETI TRIFUN I DAN ZALJUBLJENIH
 6. I BISER I BLATO  
 7. I KRAVATA I KAJLA
 8. I ZLATNA ČUKA I TETOVIRANA RUKA
 9. I REP TRAKA I TRILER NARODNJAKA
 10. I ISPIT U ROKU I BLEJA U BLOKU
 11. I KAFANA I ČIROKANA
 12. I CIRKA STRAVA I TREZNA GLAVA

Najkreativniji autor sadržaja (fotografije/videa) koji prikazuje rekreiranje jedne od gore navedenih poruka, postavljenog na društvenoj mreži Instagram (uz hashtag #kakotomislisnemoze i tag @tuborgsrbija, kao i navođenje poruke koja se rekreira i uz prikazanu novu Tuborg limenku) biće izabran od strane stručnog žirija, sačinjenog od predstavnika kompanije Carlsberg, a nakon završetka konkursa nagrađen. Pobednik će biti proglašen najkasnije do 15. 9. 2020.

Fotografije/videi koji se postavljaju moraju biti u skladu sa propisima o oglašavanju, moraju prikazivati rekreiranje jedne od 12 poruka sa novih Tuborg limenki. Na fotografijama/videima se ne mogu naći maloletna lica, lica koja konzumiraju alkohol, niti vidno alkoholisana lica. Na fotografiji/u videu se mora videti proizvod (nova Tuborg limenka).

2.2. Dobitnik

Dobitnik nagrade je Igrač koji postavi fotografiju/video na društvenoj mreži Instagram (koristeći hashtag #kakotomislisnemoze i tag @tuborgsrbija, navodeći koju poruku rekreira, prikazujući u svom sadržaju i proizvod - novu Tuborg limenku), a koji je izabran od strane stručnog žirija kao najkreativniji, najkasnije do 14. 9. 2020. godine u 00:00h. Ukupno jedan Dobitnik će dobiti nagradu.

Dobitnikom će se smatrati Igrač čiji kreirani sadržaj (u skladu s postavljenim zadatkom) bude bude najkreativniji po odluci stručnog žirija.

U konkurenciju za nagradu ulaze sve fotografije/videi koje su u skladu sa Pravilima Konkursa.

Dobitnikom se može smatrati onaj Igrač koji, pored uslova iz prethodnog stava, takođe:

 • ispunjava uslove za učešće u Konkursu (vidi: tačku 1.2.)
 • u toku obaveštavanja dobitnika o dobijanju nagrade dokaže da ispunjava uslove za učešće u Konkursu, koji su propisani Pravilima igre.

Ukoliko Igrač ne ispunjava uslove, gubi pravo na nagradu i bira se novi Dobitnik.

3. Trajanje igre

Konkurs će trajati od 12. 8. 2020. do 13. 9. 2020. godine u 00:00h, a Dobitnik će biti proglašen najkasnije 15. 9. 2020. godine.

4. Obaveštavanje dobitnika

4.1. Organizator obaveštava dobitnika o nagradi putem komentara na postavljenu fotografiju/video i putem poruke u inboksu (DM). Ukoliko se određeni dobitnik u roku od 3 dana od kontaktiranja od strane Organizatora ne izjasni o polaganju prava na nagradu ili ne može dokazati ispravnost svojih podataka, gubi pravo na nagradu i na njegovo mesto stupa novoodabrani Dobitnik. Način obaveštavanja novoodabranih dobitnika, kao i uslovi sticanja prava na nagradu, istovetni su sa načinom obaveštavanja i uslovima prvobitnih dobitnika.

4.2. Igrač koji dobija nagradu pristaje da Organizator na svom Instagram nalogu objavi njegovo ime, kao i pobedničku fotografiju/video.

5. Nagrade i termini proglašenja pobednika

Ukupno jedan Dobitnik će dobiti nagradu.

NAGRADA – telefon Iphone 11.

Dobitnik će biti proglašen najkasnije 15. 9. 2020. godine.

6. Preuzimanje nagrada

6.1. S Dobitnicima koji su učestvovali u nagradnom konkursu “Kako to misliš ne može?” na Instagram stranici Tuborg Srbija, Organizator stupa u kontakt ostavljanjem komentara na fotografiji i putem inboksa, odnosno porukom u DM.

Nakon prvog uspešnog kontakta dalje usaglašavanje sa dobitnikom prelazi u nadležnost Organizatora. Uslove prihvatanja nagrade Organizator sa Dobitnikom usaglašava putem telefona, imejla ili lično.

6.2. Ukoliko nagrađeni svoju nagradu ne može prihvatiti ili iskoristiti u dogovorenom terminu, nije u mogućnosti da prosledi svoju nagradu drugom licu. Zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Igrač (npr. greška u pisanju imena, e-mail adrese, itd.) Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Takođe, Igrač ne može zameniti osvojenu nagradu za novčanu protivvrednost nagrade.

6.3. Igrač koji je osvojio nagradu dužan je da sarađuje s Organizatorom kako bi preuzeo nagradu. Ukoliko dobitnik ne ispuni svoje obaveze u pogledu ove saradnje i na taj način bude onemogućen dogovor oko preuzimanja nagrade, zbog tih okolnosti se ne može utvrditi odgovornost Organizatora. Organizator obezbeđuje mogućnost prihvatanja nagrade u roku iz tačke 4.1., vreme prihvatanja se ne može produžiti, a propuštanje roka za Igrača znači gubitak prava na nagradu.

6.4. Organizator do trenutka prihvatanja nagrade može iz Konkursa isključiti Igrača koji ne ispunjava lične i formalne uslove opisane u ovom dokumentu. Zbog propusta u davanju podataka od strane Igrača, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Takođe, slike/videi koji budu nepristojni, vulgarni ili na bilo koji način neprikladni za tok Konkursa neće ući u konkurenciju za nagrade. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku, bez dodatnog obrazloženja, diskvalifikuje Igrače koji se ne budu pridržavali pomenutih Pravila.

6.5. Igrač koji dobija nagradu daje saglasnost da Organizator objavi njegovo ime i fotografiju na svom Instagram nalogu.

7. Odgovornost i isključenje odgovornosti

Lična je odgovornost Igrača da, učestvujući u Konkursu, neovlašćeno ne koristi tuđu e-mail adresu ili telefon ili lične podatke i u pogledu toga Organizator ne može snositi nikakvu odgovornost.

Ukoliko Igrač na Instagram (uz #kakotomislisnemoze) postavi fotografiju/video na kojima se nalaze i druga lica pored samog Igrača, smatra se da su i ta lica upoznata sa pravilima konkursa.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Igrač. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Igrač (npr. pogrešno ime ili adresa, itd.) odnosno za štete koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju društvenih mreža ili samog sajta. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Igrač prima k znanju da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente mogu nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.

8. Problemi u funkcionisanju Konkursa

Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u Konkursu.

Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja igre i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora.

9. Ostale informacije

9.1. Igrači prenose na Organizatora pravo korišćenja postavljenih fotografija i drugih kreativnih radova bez ograničenja, te daju pravo da se javnost obavesti o dobitnicima i da se prikažu slike i snimci sa događaja organizovanih povodom konkursa.

Svi intelektualni proizvodi prisutni u toku igre su pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika prava. Naziv Tuborg, bilo u tekstualnom, bilo u grafičkom obliku, zaštićeni je znak. Nosilac prava zaštićenog znaka je Organizator. Zaštićeni znak ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme se koristiti bez prethodne pismene saglasnosti Organizatora.

Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje proizlaze iz autorskih, građanskih, odnosno krivičnih propisa.

9.2. Igrači prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Igre bilo kakvim kršenjem odredaba Pravila igre.

U slučaju kršenja odredbi Pravila igre, Organizator bilo kom igraču može uskratiti pravo pristupa Igri.

9.3. Ova pravila Konkursa dostupna su na eksternom linku, pod nazivom Pravila Konkursa “Kako to misliš ne može?”. Organizator zadržava pravo da dopuni ili izmeni ove uslove, odnosno sam Konkurs i o tome na blagovremen i pogodan način obavesti učesnike putem objave na Tuborg Facebook stranici ili Instagram profilu. Učešće u Konkursu zavisi i od kapaciteta servera, odnosno opterećenost mreže, pa shodno tome gore navedene okolnosti povremeno mogu negativno uticati na pristup Konkursu. Prihvatanjem uslova Igrač prima k znanju, da sadržaj, mogućnosti, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente mogu nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ali ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.

9.4. Konkurs se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvenih mreža Facebook i Instagram, u njoj društvene mreže ne učestvuju ni kao sponzori, ni kao administratori. Informacije saopštene od strane Igrača Organizator koristi isključivo radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama, trećem licu ih ne saopštava, a podatke ne arhivira.

9.5. Organizator zadržava pravo izmena Pravila Konkursa. Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na Tuborg Instagram ili Facebook stranici.

9.6. Iz Konkursa su isključena zaposlena lica kod Organizatora i kompanija koje učestvuju u organizaciji Konkursa, kao i bliži članovi porodica tih lica, i to: supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici.

9.7. Eventualne pravne sporove nastale sa Igračima Organizator prvenstveno želi da reši sporazumno. U primeni navedenih pravila Konkursa nadležno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu u Beogradu sa odgovarajućim ovlašćenjima.

10. Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka

10.1. Organizator lične podatke učesnika Konkursa koristi isključivo radi ispunjenja svojih obaveza iz Pravila Konkursa prema uslovima odobrenim od strane mreža Facebook i Instagram i u druge svrhe ih neće koristiti.

10.2. U toku učešća u Konkursu, Organizator ne čuva nikakve podatke o Igračima. Elektronsku poruku, koja je poslata prilikom obaveštavanja, šalje putem Facebooka i Instagrama.

11. Prekid nagradnog konkursa

Nagradni konkurs može biti prekinut jedino u slučaju više sile, uključujući i nemogućnost priređivača da završi igru iz razloga koji stoje van njegove volje. U tom slučaju Organizator će obavestiti učesnike o prekidu Konkursa, razlozima za prekid Konkursa i datumu prekida Konkursa objavom na Facebook/Instagram stranici ili na internet-sajtu. Organizator ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida nagradnog konkursa u smislu ovog člana.

Organizator

Carlsberg Srbija d.o.o. Čelarevo