Nagradni konkurs Tuborg Join the beat challenge

27.10 2020. godine

 

 1. Opšte odredbe

1.1. Organizator i realizator Konkursa

 

Shodno članu 232 Zakona o obligacionim odnosima ova pravila konkursa sadrže uslove za učešće u Konkursu - takmičenju pod nazivom Tuborg Join the beat challenge (u daljem tekstu: „Konkurs“) koji se organizuje na društvenoj mreži Instagram. Učešće u Konkursu, odnosno postavljanje sadržaja na društvenoj mreži Instagram uz hashtag #jointhebeat znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila Konkursa (u daljem tekstu: „Pravila Konkursa”). Lica koja učestvuju u Konkursu su u daljem tekstu: „Igrač(i)”.

Organizator Konkursa je kompanija Carlsberg Srbija d.o.o. Čelarevo, Ul. Proleterska 17, u daljem tekstu: „Organizator”).

 

1.2. Uslovi učešća u Konkursu

Igrač može biti samo fizičko lice koje je napunilo 18 godina, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod priređivača, Carlsberg Srbija d.o.o, ili bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ovog konkursa, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova. Podacima Igrača Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju „Pravila zaštite podataka”.

 

 1. Tok igre

2.1. Suština Konkursa

Igrač ima direktan pristup Konkursu putem svog profila na društvenoj mreži Instagram tako što postavi video koji ispunjava zadatu temu. U nastavku se nalazi pojašnjenje toka igre za Instagram stranicu Tuborg Srbija (@tuborgsrbija).

 

2.2. Mehanizam Konkursa

Učesnicima nagradnog konkursa će se smatrati isključivo osobe koje na svojim profilima objave traženi sadržaj uz hashtag #jointhebeat i tag stranice @tuborgsrbija. Potrebno je da Igrač objavi video na svom otključanom (javno dostupnom) profilu. Na videu treba da pokaže kako na kreativan i zabavan način prati plesne pokrete prikazane u okviru Tuborg Instagram filtera. Pored toga, neophodno je da Igrač koristi hashtag #jointhebeat i obeleži @tuborgsrbija stranicu.

Na videu se ne smeju videti vidno alkoholisana lica, lica mlađa od 18 godina, kao ni konzumacija Tuborg proizvoda. Autori najkreativnijih videa osvajaju besplatne pakete Tuborg piva u određenoj količini.

Najkreativniji i najzabavniji autori videa uz hashtag #jointhebeat i tag @tuborgsrbija, biće izabrani od strane stručnog žirija, sačinjenog od predstavnika kompanije Carlsberg. Nakon završetka konkursa odabrani igrači biće nagrađeni. Pobednici će biti proglašeni najkasnije do 01. 12. 2020.

Video-snimci koji se postavljaju moraju biti u skladu sa propisima o oglašavanju, moraju prikazivati kreativno i zabavno oponašanje plesnih pokreta Tuborg filtera.

 

2.3. Dobitnici

Dobitnici nagrade su Igrači koji postave video na društvenoj mreži Instagram (koristeći hashtag #jointhebeat i obeležje @tuborgsrbija, pokazujući na najzabavniji i najkreativniji način pokrete iz Tuborg Instagram filtera), a koji je izabran od strane stručnog žirija kao najkreativniji, najkasnije do 01. 12. 2020. godine u 00:00h.

Dobitnicima će se smatrati Igrači čiji je kreirani sadržaj (u skladu s postavljenim zadatkom) bude  najkreativniji po odluci stručnog žirija.

U konkurenciju za nagradu ulaze svi video-snimci koji  su u skladu sa Pravilima Konkursa.

Dobitnicima će se smatrati oni Igrači koji, pored uslova iz prethodnog stava, takođe:

 • ispunjavaju uslove za učešće u Konkursu (vidi: tačku 1.2.)
 • u toku obaveštavanja dobitnika o dobijanju nagrade dokažu da ispunjavaju uslove za učešće u Konkursu, koji su propisani Pravilima igre.

Ukoliko Igrač ne ispunjava uslove, gubi pravo na nagradu i bira se novi Dobitnik.

 

 1. Trajanje igre

Konkurs će trajati od 27.10 2020. do 27.11.2020 godine u 11:59h, a Dobitnici će biti proglašeni najkasnije 01.12. 2020. godine.

 

 1. Obaveštavanje dobitnika

4.1. Organizator obaveštava dobitnike o nagradi putem poruke u Instagram inboksu (DM). Ukoliko se određeni dobitnik u roku od tri (3) dana od kontaktiranja od strane Organizatora ne izjasni o polaganju prava na nagradu ili ne može dokazati ispravnost svojih podataka, gubi pravo na nagradu i na njegovo mesto stupa novoodabrani Dobitnik. Način obaveštavanja novoodabranih dobitnika, kao i uslovi sticanja prava na nagradu, istovetni su sa načinom obaveštavanja i uslovima prvobitnih dobitnika.

 

4.2. Igrač koji dobija nagradu pristaje na to da Organizator na svom Instagram nalogu objavi njegovo ime, kao i pobednički video.

 

 1. Nagrade i termini proglašenja pobednika

Ukupno je predviđeno više dobitnika koji naprave najzabavniji i najkreativniji video sadržaj

NAGRADA – besplatni paketi Tuborg piva u određenoj količini

Dobitnici će biti proglašeni najkasnije 01. 12. 2020. godine.

 

 1. Preuzimanje nagrada

6.1. S Dobitnicima koji su učestvovali u nagradnom konkursu “Join the beat” na Instagram stranici Tuborg Srbija, Organizator stupa u kontakt putem Instagram inboksa, odnosno porukom u DM.

Nakon prvog uspešnog kontakta dalje usaglašavanje sa dobitnikom prelazi u nadležnost Organizatora. Uslove prihvatanja nagrade Organizator sa Dobitnikom usaglašava putem telefona, imejla ili lično.

6.2. Ukoliko nagrađeni svoju nagradu ne može prihvatiti ili iskoristiti u dogovorenom terminu, nije u mogućnosti da prosledi svoju nagradu drugom licu. Zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Igrač (npr. greška u pisanju imena, e-mail adrese, itd.) Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Takođe, Igrač ne može zameniti osvojenu nagradu za novčanu protiv vrednost nagrade.

6.3. Igrač koji je osvojio nagradu dužan je da sarađuje s Organizatorom kako bi preuzeo nagradu. Ukoliko dobitnik ne ispuni svoje obaveze u pogledu ove saradnje i na taj način bude onemogućen dogovor oko preuzimanja nagrade, zbog tih okolnosti se ne može utvrditi odgovornost Organizatora. Organizator obezbeđuje mogućnost prihvatanja nagrade u roku iz tačke 4.1., vreme prihvatanja se ne može produžiti, a propuštanje roka za Igrača znači gubitak prava na nagradu.

6.4. Organizator do trenutka prihvatanja nagrade može iz Konkursa isključiti Igrača koji ne ispunjava lične i formalne uslove opisane u ovom dokumentu. Zbog propusta u davanju podataka od strane Igrača, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Takođe, video snimci koji budu nepristojni, vulgarni ili na bilo koji način neprikladni za tok Konkursa neće ući u konkurenciju za nagrade. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku, bez dodatnog obrazloženja, diskvalifikuje Igrače koji se ne budu pridržavali pomenutih Pravila.

 

6.5. Igrač koji dobija nagradu daje saglasnost da Organizator objavi njegovo ime i video na svom Instagram nalogu.

 

 1. Odgovornost i isključenje odgovornosti

7.1. Lična je odgovornost Igrača da, učestvujući u Konkursu, neovlašćeno ne koristi tuđu e-mail adresu ili telefon ili lične podatke i u pogledu toga Organizator ne može snositi nikakvu odgovornost.

7.2. Ukoliko Igrač na Instagram (uz #jointhebeat i @tuborgsrbija) postavi video na kojima se nalaze i druga lica pored samog Igrača, smatra se da su i ta lica upoznata sa pravilima konkursa.

7.3. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Igrač. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Igrač (npr. pogrešno ime ili adresa, itd.) odnosno za štete koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju društvenih mreža ili samog sajta. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Igrač prima k znanju da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente mogu nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.

 

 1. Problemi u funkcionisanju Konkursa

8.1. Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u Konkursu.

8.2. Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja igre i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora.

 

 1. Ostale informacije

9.1. Igrači prenose na Organizatora pravo korišćenja postavljenih fotografija i drugih kreativnih radova bez ograničenja, te daju pravo da se javnost obavesti o dobitnicima i da se prikažu slike i snimci sa događaja organizovanih povodom konkursa.

Svi intelektualni proizvodi prisutni u toku igre su pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika prava. Naziv Tuborg, bilo u tekstualnom, bilo u grafičkom obliku, zaštićeni je znak. Nosilac prava zaštićenog znaka je Organizator. Zaštićeni znak ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme se koristiti bez prethodne pismene saglasnosti Organizatora.

Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje proizlaze iz autorskih, građanskih, odnosno krivičnih propisa.

 

9.2. Igrači prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Igre bilo kakvim kršenjem odredaba Pravila igre.

U slučaju kršenja odredbi Pravila igre, Organizator bilo kom igraču može uskratiti pravo pristupa Igri.

9.3. Ova pravila Konkursa dostupna su na eksternom linku, pod nazivom Pravila Konkursa „Join the beat challenge“. Organizator zadržava pravo da dopuni ili izmeni ove uslove, odnosno sam Konkurs i o tome na blagovremen i pogodan način obavesti učesnike putem objave na Tuborg Facebook stranici ili Instagram profilu. Učešće u Konkursu zavisi i od kapaciteta servera, odnosno opterećenost mreže, pa shodno tome gore navedene okolnosti povremeno mogu negativno uticati na pristup Konkursu. Prihvatanjem uslova Igrač prima k znanju, da sadržaj, mogućnosti, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente mogu nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ali ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.

9.4. Konkurs se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvenih mreža Facebook i Instagram, u njoj društvene mreže ne učestvuju ni kao sponzori, ni kao administratori. Informacije saopštene od strane Igrača Organizator koristi isključivo radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama, trećem licu ih ne saopštava, a podatke ne arhivira.

9.5. Organizator zadržava pravo izmena Pravila Konkursa. Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na Tuborg Instagram ili Facebook stranici.

9.6. Iz Konkursa su isključena zaposlena lica kod Organizatora i kompanija koje učestvuju u organizaciji Konkursa, kao i bliži članovi porodica tih lica, i to: supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici.

9.7. Eventualne pravne sporove nastale sa Igračima Organizator prvenstveno želi da reši sporazumno. U primeni navedenih pravila Konkursa nadležno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu u Beogradu sa odgovarajućim ovlašćenjima.

 

 1. Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka

10.1. Organizator lične podatke učesnika Konkursa koristi isključivo radi ispunjenja svojih obaveza iz Pravila Konkursa prema uslovima odobrenim od strane mreža Facebook i Instagram i u druge svrhe ih neće koristiti.

10.2. U toku učešća u Konkursu, Organizator ne čuva nikakve podatke o Igračima. Elektronsku poruku, koja je poslata prilikom obaveštavanja, šalje putem Facebooka i Instagrama.

 

 1. Prekid nagradnog konkursa

Nagradni konkurs može biti prekinut jedino u slučaju više sile, uključujući i nemogućnost priređivača da završi igru iz razloga koji stoje van njegove volje. U tom slučaju Organizator će obavestiti učesnike o prekidu Konkursa, razlozima za prekid Konkursa i datumu prekida Konkursa objavom na Facebook/Instagram stranici ili na internet-sajtu. Organizator ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida nagradnog konkursa u smislu ovog člana.

 

Organizator

Carlsberg Srbija d.o.o. Čelarevo